Liceul Teoretic

Vă invităm să cunoașteți mai bine Liceul Teoretic din localitatea Zimnicea

Pe acest site veți găsi:

  • informații despre noi, elevii, profesorii, întreg personalul didactic și nedidactic
  • despre liceul nostru ca unitate de învățământ
  • despre activitațile pe care noi le susținem
image11

MISIUNEA

Liceul Teoretic Zimnicea urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe profesionale.

image1

VIZIUNEA

În unitatea noastră ne propunem un învațământ de calitate și eficient, compatibil cu sistemul educației europene, bazat pe participare și egalitate deplină, care să răspundă nevoilor diferite de învățare ale elevilor si diversității naturii umane. Liceul Teoretic Zimnicea urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învațământ modern, desfășurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât și pentru profesori, sensibil la nevoile locale si regionale.

Cadre didactice

- personal didactic calificat în proporție de 98 %;

- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 46 % (26 cadre didactice);

- participare la cursuri de formare si perfecționare oferite de MENCS prin CCD si ISJ în ultimii 4 ani;

- relațiile interpersonale (profesor-elev, profesori-părinți, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;

- echipa de proiect pentru implementarea unor proiecte europene, naționale, interjudețene, județene și locale;

- existența cabinetului de consiliere psihopedagogică ce asigur orientarea școlară și profesională a elevilor;

- personal auxiliar cu competențe, recunoscute în domeniu, (secretariat, financiar contabil, administrativ);

-implicarea managerului în responsabilizarea cadrelor didactice și a personalului de a recepta noul;

Elevi

- situarea peste nivelul mediu pe județ în ceea ce privește rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat;

- rezultate bune ale elevilor la concursuri, olimpiade și la activități extrașcolare pe plan județean, național, internațional;

- un procent ridicat de elevi prezintă competențe și abilități în diferite domenii/sectoare de activitate, fiind cuprinși în structuri artistice, culturale și sportive la nivelul școlii: teatru școlar, echipa de dansuri, corul, echipa fotbal/handbal, club de dezbateri academice;

- există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme);

- ameliorarea relației profesor-elev prin intermediul Consiliului Școlar al Elevilor structură ce realizează puntea de legătura între elevi și cadre didactice.

×